Vogelvlucht-De-Linde-2-Heiloo

Algemene toelichting op het project

Zuiderloo is een nieuwe woonwijk aan de zuidelijke rand van Heiloo. Deze wijk ligt in het gebied naast de Kennemerstraatweg, tussen de Zevenhuizerlaan en de Vennewatersweg. De wijk grenst direct aan de dorpskern van Heiloo. In Zuiderloo mogen ongeveer 550 woningen worden gerealiseerd. De inrichting is duurzaam en de woonomgeving krijgt een duidelijk groen karakter. De wijk biedt vele mogelijkheden.

Zuiderloo is onderdeel van een gebied met een zeer oude en rijke historie: het ligt op een strandwal (een oude duinenrij met aan weerszijden een lager gelegen strandvlakte) en is door de eeuwen heen een aantrekkelijke woonomgeving geweest. Archeologisch onderzoek heeft in Zuiderloo sporen van menselijke vestiging van ca. 500 voor Christus gevonden. In het voorjaar van 2012 zijn de resten van een aantal boerderijen uit de vroege middeleeuwen ontdekt. U kunt de oude landschapsstructuur terugvinden in de linten (bochtige, noordzuid lopende wegen), met loodrecht daarop een verkaveling die voortkomt uit de agrarische rechte afwateringsgreppels naar de strandvlakten. Deze greppels zijn vaak omzoomd door hagen en houtwallen.

Het stedenbouwkundige plan voor Zuiderloo is opgesteld vanuit een duidelijke visie op dorpse stedenbouw, architectuur en openbare ruimten. Het overkoepelende plan voor Zuiderloo wordt een plan waar niet het bouwen van kwantiteit aan woningen in grote bouwstromen centraal staat, maar juist een geleidelijke dorpse groei. Zuiderloo moet zich gaan ontwikkelen tot woonbuurtjes die als vanzelfsprekend op de Heilooër strandwal zijn gegroeid. Bestaande onderdelen van het landschap, zoals greppels, houtwallen, meidoornhagen en bosjes blijven zoveel mogelijk behouden.

 

Timpaan-Zuiderloo-deelplannen

Ruimtelijke kwaliteit in het project

De kwaliteit van de openbare ruimte van Zuiderloo is een essentiële factor in het succes van het nieuwe woongebied. De buitenruimte is multifunctioneel, uitnodigend, veilig en biedt de basis voor een prettige woonomgeving.

De invulling openbare ruimte is eenvoudig en zo groen mogelijk, met zoveel mogelijk gras, bomen en greppels met enkel de hoogst noodzakelijk verharding. Basis hievoor is de bestaande groenstructuur van het huidige landschap.

Het toekomstig stratenpatroon van linten, woonstraatjes en plantsoenen lijkt in de tijd te zijn gegroeid en met woningen ingevuld. Dit leidt tot een samenhangende en herkenbare, kleinschalige, diverse en dus dorpse uitstraling met een hoogwaardige openbare ruimte die geborgenheid biedt en ruimte aan de voetganger en de fietser

Aansluitend op een overwegend traditionele invulling van het architectonisch beeld van gebouwen en buitenruimten leidt dit tot een Heilooër “couleur locale”.

structuurvisie Wissing
stedenbouwkundige schets Wissing

Ruimtelijke kwaliteit in het proces

Zuiderloo wordt een nieuwbouwwijk met een dorpse sfeer. In de wijk is ruimte voor circa 550 woningen. De 1e huizen staan er al, dus ga vooral kijken en ontdek zelf hoe mooi het wordt. Zuiderloo wordt zeker niet in één keer uit de grond gestampt. De wijk groeit geleidelijk. Buurtje voor buurtje. Zoals vroeger de dorpen ook ontstonden.

Zuiderloo wordt gefaseerd ontwikkeld door Timpaan en BPD. Timpaan werkt in het kader van Wonen in het Groen aan 275 woningen. De andere helft wordt door BPD gebouwd.

De Linde, fase 1, is het eerst gerealiseerde gebied met 22 luxe, royale woningen bestaande uit vrijstaande, halfvrijstaande en geschakelde woningen.

schets impressie woonstraatje Wissing2
schets impressie woonstraatje Wissing