Inpassing van zonneparken in het Noord-Hollandse landschap

De provincie Noord-Holland werkt, samen met haar partners, aan een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050. De komende jaren worden onze landschappen aangepast aan de energievoorziening van de toekomst. Er komen windmolens, evenals warmtenetten, geothermische installaties en niet te vergeten: zonnepanelen! In ieder geval zo veel mogelijk zonnepanelen op daken. Maar ook zonnepanelen in de ‘groene’ omgeving, de zogenaamde zonneparken, zijn onmisbaar om de energietransitie mogelijk te maken.

De provincie streeft dan wel naar zonneparken met een zo hoog mogelijke bijdrage aan de fysieke leefomgeving. Het provinciaal beleid kent daarom een aantal spelregels voor het inpassen van zonneparken in het Noord-Hollandse landschap. Deze brochure laat zien hoe deze spelregels in de praktijk kunnen worden toegepast. Zo willen we gemeenten, initiatiefnemers en andere betrokkenen inspireren tot het ontwikkelen van zonneparken met zo veel mogelijk ruimtelijke kwaliteit.

Oriëntatie en locatie - In het stedelijk gebied of daarbuiten

Juridisch-planologisch kader

De provinciale ruimtelijke spelregels voor zonneparken zijn opgenomen in artikel 32a van de Provinciale Ruimtelijke Verordening en de bijbehorende Uitvoeringsregeling ‘opstellingen voor zonne-energie in landelijk gebied’.

De verordening ziet op het waar van zonneparken. Zo is een aantal kwetsbare gebieden uitgesloten, dienen zonneparken zoveel mogelijk aan te sluiten op bestaande functies en wordt de ontwikkeling van zonnepanelen op infrastructuur en ‘nutsfuncties’ (zoals afvalstorten, rioolwaterzuiveringsinstallaties) gestimuleerd.

De Uitvoeringsregeling ziet op het hoe van zonneparken. Zo dienen zonneparken zoveel mogelijk landschappelijk en ecologisch te worden ingepast. De Leidraad Landschap & Cultuurhistorie 2018 biedt handvatten voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing. In deze brochure worden deze handvatten uitgewerkt aan de hand van voorbeelden.

Bekijk hier de digitale brochure Kwaliteitsimpuls Zonneparken