Windpark Wieringermeer 2017, Nuon

Algemene toelichting op het project

Windpark Wieringermeer wordt een van de grootste windparken van ons land, en met 100 turbines goed voor groene stroom voor zo’n 280.000 huishoudens. Met een vermogen van ongeveer 300 MW levert het windpark een forse bijdrage aan de opwekking van schone, duurzame elektriciteit. En dat is hard nodig, willen we klimaatverandering een halt toeroepen en minder afhankelijk worden van vervuilende stroom en import uit het buitenland. Om de klimaatdoelen die zijn afgesproken in de Europese Unie te behalen, wil Nederland in 2020 in totaal 6000 MW aan windenergie opwekken.

De voorbereidingen van de bouw van het windpark zijn inmiddels al gestart. Door het bestaande park in de Wieringermeer op te schalen, produceert Windpark Wieringermeer drie maal zoveel groene stroom als in de oude situatie.

Windpark Wieringermeer, www.windenergie-nieuws.nl

Ruimtelijke kwaliteit in het project

In de Wieringermeerpolder wordt al sinds halverwege de jaren ‘70 elektriciteit opgewekt met windmolens. Op dit moment staan er in totaal 93 windturbines, waarvan de meesten in vijf lijnopstellingen (de ‘tochten’ van Nuon en vennoten) en 35 apart bij agrariërs op het erf. ECN beheert aan de oostkant van de polder het testcentrum voor nieuwe modellen windturbines.

Als Windpark Wieringermeer conform het huidige plan wordt gerealiseerd, komt aan de rommelige uitstraling van het polderlandschap een einde. In dat kader heeft de gemeente Hollands Kroon een Beeldkwaliteitsplan Windenergie Wieringermeer opgesteld dat bij de gemeente ter inzage lag van 4 december 2014 tot en met 21 januari 2015. De huidige solitaire windmolens zullen worden verwijderd en de tochten worden vervangen door moderne windmolens. De  solitaire molens op de boerenerven worden echter pas 7 jaar na oplevering van de nieuwe molens afgebroken, tot die tijd blijven ze draaien. Ook is vastgelegd dat de bouwperiode maximaal 700 dagen mag duren. Dit alles is afgesproken en vastgelegd door overheden en windmolenaars. Bovendien zullen de huidige solitaire locaties planologisch worden weg bestemd. Op die manier wordt de daadwerkelijke sanering afdwingbaar.

Door bouwleges en OZB levert het Windpark Wieringermeer inkomsten op ten gunste van gemeente Hollands Kroon. Ook levert het park directe en indirecte werkgelegenheid op voor de regio.

Windpark Wieringermeer-kaart, januari 2015
windturbines, Windpark Wieringermeer
windturbine en tulpenvelden, Windpark Wieringermeer

Ruimtelijke kwaliteit in het proces

Windpark Wieringermeer in de Wieringermeerpolder moet met in totaal 100 windmolens het grootste onshore windpark in Nederland worden. In het najaar van 2017 heeft Nuon het investeringsbesluit genomen te starten met de eerste bouwfase. Vanaf 2020 zullen de eerste 50 windmolens – goed voor 180 MW – stroom produceren.

De ontwikkeling van Windpark Wieringermeer is 10 jaar geleden gestart op initiatief van ECN, Windcollectief Wieringermeer en Nuon en lokale vennoten. In het najaar van 2017 heeft Windcollectief Wieringermeer haar aandeel van 32 windmolens verkocht aan Nuon, dat nu in totaal 82 molens bezit. ECN blijft eigenaar van de overige zeventien windmolens in het windpark. Daarnaast komt er één windmolen beschikbaar voor de omwonenden, de Poldermolen. Het nieuwe windpark telt daarmee straks honderd windmolens die gezamenlijk circa 1,3 miljard kWh stroom per jaar produceren.

De initiatiefnemers hechten veel waarde aan een goede verstandhouding met de omwonenden van het toekomstige windpark. Daarom is de Omgevingsraad ingesteld. In de Omgevingsraad overleggen omwonenden, milieu- en ondernemersorganisaties gezamenlijk over zaken als participatie en geluidshinder. Windpark Wieringermeer is het eerste windpark in Nederland waarvoor een dergelijke overlegorgaan is ingesteld.

Bewoners die in het buitengebied wonen, binnen een straal van 1250 meter van een windturbine, komen in aanmerking voor de burenregeling. Via de Burenregeling ontvangen omwonenden binnen 1250 meter van een windmolen een jaarlijks bedrag, dat afhankelijk is van de afstand tot de dichtstbijzijnde molen én van het aantal molens in de buurt. Woont u in de gemeente Hollands Kroon of een van de omliggende dorpen dan kunt u maatschappelijke projecten indienen bij het Windfonds. Met het windfonds worden projecten en initiatieven gefinancierd met algemeen maatschappelijk nut of ter bevordering van duurzaamheid. Zo draagt Windpark Wieringermeer bij aan de versterking van de samenleving in de Wieringermeerpolder.

Ook wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de Poldermolen. Omwonenden krijgen met dit project de kans zelf te investeren in windenergie. Zo kunnen zij bijdragen aan de ambitie van Nederland om in 2020 veertien procent duurzame energie te produceren. Deze Poldermolen wordt volledig door Windkracht Wieringermeer ontwikkeld, om na oplevering te worden gekocht door omwonenden, verenigd in een coöperatie.

Daarnaast wordt het landschap van de Wieringermeerpolder opgeruimd doordat de huidige solitaire windmolens worden vervangen door strakke lijnopstellingen.