Prachtlandschap Noord-Holland!
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018

Lintuitbreiding en -verdichting

Inspirerende projecten in een inspirerende omgeving

In het Noord-Hollandse landschap zijn ontginningslinten en hun bebouwing dragers van identiteit. Het zijn aantrekkelijke lange lijnen in het landelijk gebied die nauw verweven zijn met de landschappen waar ze in liggen. Het beeld wordt veelal bepaald door de wegen, kaden of vaarten waaraan de linten zijn gegroeid, de beplanting, de afwisseling van bebouwing, de stolpen en de agrarische erven. Met de druk van agrarische schaalvergroting op de erven en verstedelijking in grote delen van de provincie is het de opgave de karakteristiek en de herkenbaarheid van de linten in het landschap te behouden en versterken.

Back to top