Westerdel van bovenaf, Ben Paulissen

Algemene toelichting op het project

Westerdel is een uitbreidingswijk aan de westzijde van het lintdorp Langedijk. De gemeente Langedijk heeft in samenwerking met de ontwikkelende partijen SBB, Heijmans en de VOF Langedijk, BGSV gevraagd een woonwijk te ontwerpen waarin het Langedijks-DNA herkenbaar is.

Ruimtelijke kwaliteit in het project

De ambitie van het plan Westerdel is om de woonwijk een vanzelfsprekend onderdeel te laten worden van Langedijk. Dit komt tot uitdrukking in een goede verankering in de bestaande omgeving en het aansluiten bij de dorpse sfeer van Langedijk: het Langedijks DNA.

Na zorgvuldig onderzoek bleken er drie kenmerken te zijn waarin het Langedijks DNA verankerd is. Ten eerste de lagen in het landschap: binnen het casco van de ruilverkavelingslinten wordt een nieuw eilandenrijk gevormd met een zachte overgang naar het landschap aan de westzijde. Grotere en kleinere eilanden wisselen elkaar af en zijn gegroepeerd rond een del (de Noord-Hollandse benaming voor een uitgewaaide waterplas). Ten tweede is de vaarcultuur een belangrijk kenmerk. Van oudsher vervoerden de Langedijkers hun landbouwproducten in het waterrijke gebied per schuit naar de veiling. Nu hebben nog steeds veel mensen een boot. Vanuit Westerdel is daarom een nieuwe vaarverbinding onder de Westelijke Randweg gerealiseerd zodat je kunt varen naar de omliggende recreatiegebieden zoals ‘het rijk der duizend eilanden’ .

Het derde kenmerk is de aansluiting op de dorpse sfeer. De afwisselende bebouwing langs het dorpslint is hiervoor de inspiratie: variatie in nokrichting, goothoogte, rijlengte, rooilijn, architectonische signatuur en samenhang in kleurenpalet en materiaalgebruik.

Met deze drie kenmerken is er een echte Langedijkse wijk ontstaan.

Speeleiland, www.westerdel-langedijk.nl
www.westerdel-langedijk.nl

Ruimtelijke kwaliteit in het proces

Het onderliggende landschap heeft in het recente verleden diverse transformatie ondergaan. Lange tijd werd het landschap gekenmerkt door langwerpige eilandjes die enkel per boot bereikbaar waren. Op deze smalle eilandjes werd vooral (witte) kool geteeld. In het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw werd het gehele gebied door de opkomst van de automatisering in de landbouw opnieuw verkaveld. Deze ruilverkaveling leidde tot grotere percelen.

Deze transformaties zijn terug te vinden in het verkavelingpatroon van Westerdel.

Verkavelingsplan Westerdel, BGSV